Loading page...

Nárok na sociálne štipendium majú študenti denného štúdia, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a príjem okruhu posudzovaných osôb je v súlade s vyhláškou MŠ SR, ktorá nadobudla účinnosť  1.  9.  2013.

Žiadosti o sociálne štipendium sa podávajú na tlačivách, ktoré sú k dispozícii na Referáte pre sociálne otázky OF – v obálke na nástenke (dekanát OF). Nárok na soc. štipendium vzniká od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

Každá žiadosť musí byť riadne vyplnená, podpísaná žiadateľom, rodičmi a ostatnými spoločne posudzovanými osobami a musia byť priložené tieto doklady:

 • potvrdenie o návšteve školy (žiadateľ aj súrodenci)
 • ak súrodenec študuje na VŠ v zahraničí, treba predložiť potvrdenie o ekvivalencii štúdia, vydáva ho MŠ SR
 • potvrdenie o vzdialenosti miesta bydliska (SAD, ŽSR)
 • fotokópiu občianskeho preukazu (obe strany - žiadateľ aj súrodenci študujúci na VŠ)
 • potvrdenie z matriky (Mestský, Obecný úrad) - menovitý zoznam osôb žijúcich so žiadateľom v mieste trvalého bydliska
 • potvrdenie o podaní (nepodaní) daňového priznania za r. 2016 (žiadateľ, rodičia, študujúci súrodenci ) - „Potvrdenie – výpis na účely priznania sociálneho štipendia“ – vydáva Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016 aj s potvrdením, či rodičia boli (neboli) práceneschopní (PN), aká im bola vyplatená suma počas PN (zamestnávateľ)
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovni, že za rok 2016 boli (neboli) vyplatené nemocenské dávky (obaja rodičia)
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne za rok 2016 o vyplácaní invalidných, starobných, vdovských, vdoveckých, sirotských dôchodkov (predkladajú osoby, ktorých sa to týka, napr. rodičia, žiadateľ, súrodenci)
 • úmrtný list rodiča (rodičov, ak je žiadateľ polosirota, sirota)
 • potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je rodič nezamestnaný (odkedy - dokedy je v evidencii, vyčísliť vyplatenú výšku podpory v nezamestnanosti, alebo priznanie a vyplácanie dávky v hmotnej núdzi)
 • čestné prehlásenie rodiča, ak je nezamestnaný (príp. dobrovoľne nezamestnaný), že nemá žiadny pravidelný príjem – overené u notára
 • rozhodnutie zo súdu o rozvode rodičov, stanovenie výšky výživného na deti (ak sú rodičia rozvedení)
 • ak sú rodičia rozvedení, stačí priložiť  príjmy rodiča, ktorému je žiadateľ zverený do opatery
 • ak rodič žiadateľa uzavrie nové manželstvo, treba priložiť všetky doklady o príjmoch nového partnera (otčima, macochy)
 • fotokópia preukazu ZŤP (ak je rodič alebo žiadateľ zdravotne postihnutý)
 • potvrdenie o poberaní prídavkov na deti za rok 2017

 

UPOZORNENIE!

V prípade ďalších otázok alebo problémov kontaktujte Referát pre sociálne veci, resp. napíšte na e-mail: novakova@euba.sk, odpovieme Vám.

POZOR, odovzdávajte iba úplné žiadosti (všetky potrebné prílohy musia byť podľa priloženého zoznamu), neúplné žiadosti nebudú prevzaté.

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?